akademos


WIN WITH TEACHERS

W wyniku okresowego badania satysfakcji słuchaczy lektorzy Akademosa uzyskali średnią ocen – 5,75! 78,5% ocen stanowią oceny celujące, zaś 17,85% oceny bardzo dobre.


Lektor jest najważniejszym ogniwem warunkującym powodzenie szkolenia. Właściwy jego wybór decyduje w przeważającym stopniu o satysfakcji z nauki i powodzeniu całego szkolenia.

Rolą lektorów jest:

 • Prawidłowe ustalanie celów nauczania w oparciu o zdefiniowane potrzeby;
 • Dobieranie wraz z metodykiem odpowiednich metod, technik i materiałów dydaktycznych;
 • Eliminowanie stresu na zajęciach i usuwanie bariery mówienia;
 • Właściwe motywowanie do nauki.

Naszych wykładowców pozyskujemy kierując się następującymi kryteriami:

 • Wysokimi kwalifikacjami merytorycznymi (Instytut Lingwistyki Stosowanej, filologie, stypendia językowe, długie pobyty za granicą, dobra znajomość pokrewnych języków);
 • Wyróżniającą się osobowością;
 • Wysokim poziomem wiedzy ogólnej i specjalistycznej, bez której trudno o efektywne konwersacje. Często są to lektorzy z bogatym życiorysem szkoleniowym, niejednokrotnie po 2 fakultetach; w gronie najlepszych lektorów mamy również certyfikowanych coachów;
 • Wrodzonym talentem koniecznym do uprawiania sztuki nauczania.

Dobierając lektorów zwracamy również uwagę na ich:

 • zaangażowanie i profesjonalizm;
 • kreatywność;
 • umiejętność budowania partnerskich relacji;
 • elastyczność.

Nasi lektorzy są wdrażani przez metodyka do pracy w Akademosie w sposób zindywidualizowany, w oparciu o własną metodę, wyłożoną w poradniku dla lektorów, wzbogaconym zbiorem nietypowych przypadków, z jakimi może się w firmie zetknąć. Tak przygotowany lektor ma większą szansę na odniesienie – wspólnie ze słuchaczem – sukcesu dydaktycznego.

Zespół Akademosa tworzą zarówno lektorzy polscy, jak i native speakerzy oraz quasi-native speakerzy czyli lektorzy w pełni dwujęzyczni.