akademos

Jak powstaje kurs?

W trosce o Państwa satysfakcję oraz o efektywność szkolenia, kursy językowe Akademosa są organizowane według szczegółowo opracowanego schematu postępowania.

Podlegają one wystandaryzowanej i kompleksowej kontroli opartej na zasadach audytu wewnętrznego. Procesowi głównemu, jakim jest szkolenie, towarzyszą procesy wspomagające, warunkujące wysoką jakość.

Proces analizy potrzeb i oczekiwań

  • Analiza potrzeb Klienta – w drodze bezpośredniego kontaktu i w oparciu o ściśle sformalizowane procedury dokonujemy rozpoznania potrzeb firm i pracowników, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania w 100%.
  • Test kwalifikacyjny – na podstawie uzyskanych wyników testów dokonujemy wstępnego podziału na grupy.
  • Analiza potrzeb uczestników zajęć – na podstawie „Badania Potrzeb”, gdzie słuchacz określa powody podjęcia nauki, cele i oczekiwania, doprecyzowujemy dobór finalnych parametrów szkolenia: lektora, programu nauczania czy materiałów szkoleniowych.

Proces monitorowania przebiegu kursu (równoczesny z procesem szkolenia)

  • Hospitacje i nadzór metodyczny – Do hospitacji przywiązujemy szczególną wagę, ponieważ umożliwiają doskonalenie i modelowanie szkoleń już w trakcie ich trwania.
  • Testy sprawdzające – są przeprowadzane regularnie w trakcie trwania semestru w celu nadzorowania postępów językowych słuchaczy. Każdy semestr kończy się testem podsumowującym. Należy przy tym zaznaczyć, że testy nie są jedynie narzędziem ewaluacji wiedzy, ale również służą jej utrwalaniu.
  • Ewaluacja poziomu zadowolenia ucznia – w trakcie szkolenia sluchacze proszeni są o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, w których oceniają kurs (jego organizację i przebieg) oraz pracę lektora (np. jego zaangażowanie w pracę grupy, sposób prowadzenia zajęć itp.).

Proces weryfikacji jakości kursu

  • Ocena okresowa działań „Akademosa” – Jest przygotowywana z zastosowaniem kompletnego narzędzia do oceny i weryfikacji jakości kursu i zestawia informacje zebrane od uczestników z informacjami o stopniu zrealizowania założeń i celów firmy. Rzetelnie przygotowana jest nieoceniona dla pomiaru Państwa satysfakcji oraz wskazuje kierunki dalszych działań.
  • Merytoryczna ocena końcowa kursanta – Przedstawia omówienie stopnia realizacji merytorycznych założeń kursu na podstawie testu sprawdzającego wiedzę słuchacza. Zleceniodawca otrzymuje raport podsumowujący dokonania słuchaczy w danym semestrze lub roku nauki. Na życzenie słuchacz może otrzymać certyfikat ukończenia kursu z oceną końcową.

Etap weryfikacji jakości kursu jest zakończony przedstawieniem Państwu kompletnej dokumentacji zawierającej zestawione i zanalizowane dane dotyczące realizacji szkolenia językowego.