akademos

CAE, CPE, FCE

Informacje ogólne

Certyfikaty Cambridge ESOL – FCE, CAE oraz CPE – należą do najbardziej znanych na świecie egzaminów potwierdzających uzyskanie kompetencji językowych na określonym poziomie. Honorowane są przez najważniejsze uniwersytety na świecie, a także chętnie brane pod uwagę przez firmy rekrutujące pracowników z zagranicy. Certyfikaty są uznawane przez światowe instytucje edukacyjne, przemysłowe i handlowe, w tym również Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie znajomości języka angielskiego m.in. przez przewodników turystycznych, nauczycieli myślących o przekwalifikowaniu się, studentów czy pracowników polskiej służby cywilnej.

Zainteresowane uzyskaniem jednego z powyższych certyfikatów są w szczególności osoby myślące o rozwinięciu kariery nauczycielskiej lub chcące pracować jako przewodnicy turystyczni – egzaminy upoważniają do nauczania języka angielskiego w wielu zagranicznych placówkach. Certyfikat Cambridge ESOL jest również sporym ułatwieniem dla studentów biorących udział w rekrutacji na polską lub zagraniczną uczelnię, a także osób decydujących się na studia doktoranckie.

Certyfikaty Cambridge ESOL są zgodne z Common European Framework of Reference (CEFR), czyli Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Certyfikaty ważne są bezterminowo. Sprawdzają przede wszystkim umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach codziennych, dotyczą słownictwa związanego z pracą zawodową i środowiskiem akademickim. Obejmują wszystkie istotne dla uczelni oraz firm poziomy zaawansowania – od B2 do C2.

Forma testu

FCE

First Certificate in English – certyfikat potwierdza posiadanie średnio zaawansowanego poziomu języka angielskiego (B2). Przygotowanie do testu powinno zabrać zdającemu około 600 godzin nauki języka angielskiego.

Test składa się z 5 części: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, test gramatyczny, słuchanie oraz mówienie. Najwięcej czasu zdający przeznacza na część związaną z czytaniem i pisaniem. Zakres obejmuje pojęcia związane m.in. z pracą i stylem życia, zdrowiem, biznesem, społeczeństwem, edukacją oraz mediami. Na poziomie tym kandydat powinien umiejętnie posługiwać się podstawowymi zagadnieniami z zakresu leksyki oraz gramatyki języka angielskiego. Poza tym nie powinno sprawiać mu trudności komunikowanie się z innymi w codziennych sytuacjach, a także tworzenie prostych form tekstowych.

FCE jest istotny dla osób chcących rozwijać karierę nauczycielską. Uzyskanie wysokiego wyniku umożliwia podjęcie pracy nauczyciela języka angielskiego w zagranicznych przedszkolach, a także w szkołach podstawowych (klasy I-III).

Cena: około 500 zł.

CAE

Certificate in Advanced English – jeden z najpopularniejszych certyfikatów wydawanych przez University of Cambridge. Wynik egzaminu zaświadcza o tym, czy zdający potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1 (zaawansowanym), ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności praktycznych. Czas poświęcony na naukę języka angielskiego powinien wynieść około 750 godzin.

Test składa się z 4 części, które sprawdzają u kandydata umiejętność posługiwania się językiem w mowie i piśmie, a także poprzez słuchanie oraz czytanie ze zrozumieniem. Kandydat powinien udowodnić w nim, że potrafi płynnie posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie, odpowiednio korzystać z form gramatycznych i leksykalnych, a także argumentować swoje zdanie, wyrażać opinię oraz używać języka w sposób kreatywny.

Cena: około 550 zł.

CPE

Certificate of Proficiency in English – najwyższy certyfikat z języka angielskiego wydawany przez University of Cambridge, oceniający umiejętności na poziomie biegłym (C2). Na opanowanie języka angielskiego na tak wysokim poziomie zdającemu potrzeba od 1000 do 1200 godzin nauki.

Tekst składa się z 4 części: czytanie ze zrozumieniem i test gramatyczno-leksykalny, pisanie, słuchanie oraz mówienie. Kandydat powinien biegle posługiwać się językiem angielskim, w sposób płynny i kreatywny wyrażać swoje opinie oraz je argumentować. Osoba wykorzystująca język angielski na tym poziomie nie powinna mieć problemu z rozumieniem języka mówionego – zarówno w przekazach medialnych, jak i podczas rozmowy z native speakerem.

CPE jest honorowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla pracowników ministerstwa, a także uprawnia do zwolnienia z egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

Cena: około 600 zł.

Przebieg egzaminu

Od kilku lat egzaminy CAE, CPE oraz FCE przeprowadzane są w formie papierowej oraz komputerowej. Każdy z nich trwa około 4 godzin. Za każdą część można uzyskać tyle samo punktów. Aby zdać, kandydat musi zdobyć przynajmniej 60-procentowy wynik. Z reguły część ustna sprawdzana jest przez polskich ekspertów, natomiast część pisemną testu oceniają specjaliści z University of Cambridge. W związku oczekiwania na wyniki całościowe może potrwać około 2 miesięcy od daty przystąpienia do egzaminu.

Informacje dodatkowe

Zdający otrzymują certyfikat oraz „Statements of results” – dokument wskazujący na poziom kandydata w poszczególnych częściach testu.