akademos

Informacje ogólne

Test of English as a Foreign Language to egzamin niezbędny do sprawdzenia kompetencji językowych stosowany przez środowiska akademickie. Uzyskanie pozytywnego wyniku pozwala kontynuować naukę na innych uczelniach za granicą, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie stanowi najpopularniejszą formę zweryfikowania umiejętności z zakresu języka angielskiego. Certyfikat nierzadko decyduje o przyjęciu na studia zagraniczne. Wagą można porównać TOEFL do certyfikatu IELTS, który obowiązuje na uczelniach w Wielkiej Brytanii.

TOEFL jest zastrzeżony znakiem towarowym Educational Testing Service (ETS) – organizacji zajmującej się badaniem i ocenianiem szkół prywatnych. Wyniki egzaminu, w przeciwieństwie do innych certyfikatów, nie są bezterminowe. Ich ważność wynosi dwa lata i po upływie tego czasu zostają usunięte z bazy danych. Wówczas liczy się wyłącznie ostatni, aktualny wynik egzaminu.

Forma testu

TOEFL w 2005 roku przybrał formę elektroniczną (iBT, czyli Internet-Based Test), z powodzeniem zastępując papierowe oraz komputerowe wersje egzaminu. Wciąż istnieje możliwość przystąpienia do testu w formie papierowej (PBT), ale dzieje się tak wyłącznie w przypadku niemożności przeprowadzenia iBT. Obecnie, dzięki formie elektronicznej, test cieszy się popularnością na całym świecie, umożliwiając studentom zdobycie certyfikatu potwierdzającego umiejętne posługiwanie się językiem angielskim.

Aby przystąpić do egzaminu w formie elektronicznej, należy założyć konto na stronie ETS, a następnie wyrazić chęć napisania testu poprzez wypełnienie egzemplarza broszury (można go uzyskać np. przez Internet). W formularzu należy zaznaczyć miejsce oraz termin odbywania testu. Obecnie czas oczekiwania na egzamin wynosi od jednego do czterech tygodni. Cena za certyfikat to koszt około 200 dolarów i jak wspomnieliśmy już wcześniej, jego wyniki są ważne przez dwa lata, a następnie są dezaktualizowane.

Przebieg egzaminu

TOELF składa się z 4 części i trwa 4 godziny. Każda z nich odpowiada innej umiejętności językowej. Jest to czytanie (reading), słuchanie (listening), mówienie (speaking) oraz pisanie (writing). Sprawdzane są przede wszystkim kompetencje obejmujące środowisko akademickie. W obrębie zadań do wykonania znajdują się długie teksty oraz odwołujące się do nich pytania podobne do tych, z jakimi zdający miał kontakt w podręcznikach akademickich. Służą sprawdzeniu nie tylko słownictwa oraz stosowanych struktur gramatycznych, ale także umiejętności wyciągania wniosków, przekazywania wartościowych informacji, stosowania specjalistycznego języka czy wyrażania opinii – w sposób spójny i konkretny. Do najbardziej rozbudowanych części należy czytanie oraz słuchanie. Z testu w formie elektronicznej można uzyskać maksymalnie 120 punktów. Progi punktowe są następnie wyznaczane przez uczelnie i to od nich zależy przyjęcie na studia zagraniczne.

Informacje dodatkowe

Podczas testu zdający może robić notatki dla własnych potrzeb. Do egzaminu można przystępować co najwyżej raz w tygodniu.